voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

  1. De aanvaarding van de factuur brengt de erkenning en aanvaarding mede van de algemene verkoopsvoorwaarden.
  2. Alle eventuele klachten met betrekking tot de factuur of de geleverde prestaties, moeten schriftelijk bij aangetekend schrijven worden gemeld aan de zetel van de firma binnen de 8 dagen.
  3. Zonder speciale aanduiding zijn de facturen contant en netto betaalbaar. Elke factuur, niet betaald nà 30 dagen, zal van rechtswege en zonder aanmaning met een verwijlintrest worden verhoogd met 1 % per maand, te rekenen vanaf de vervaldag.
  4. Indien de koper zonder geldige redenen de factuur niet betaalt en een schriftelijke aanmaning om betaling te krijgen binnen de 8 dagen zonder gevolg blijft, zal, luidens uitdrukkelijke overeenkomst tussen de partijen, het nog verschuldigd bedrag verhoogd worden met 15 % of een minimum van 250 Euro als forfaitair en onverminderbaar schadebeding, en wel onverminderd de eventuele toepassing van art. 1244 van B.W.
  5. Deze schadevergoeding dient onder meer de kosten te dekken voor de organisatie- en administratieve onkosten voor het innen van de laattijdig betaalde sommen, alsmede om de commerciële schade te dekken wegens de onmogelijkheid om het verschuldigd bedrag te investeren.
  6. Voor regeling van elk geschil erkent de koper de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank vanKoophandel te Oudenaarde of Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde of Vredegerecht van het Kanton Oudenaarde.
  7. Bij werken tegen vaste prijs is het betalingsschema 30% van totale waarde bij ondertekening contract en voor aanvang van de werken, 30% bij einde werken eerste fase, 30% bij einde werken tweede fase, 10% bij oplevering van opdracht.